Üyelik Koşulları

Bağımsız (bitmiş hali ile tek başına kullanılabilen) veya herhangi bir makinaya entegre edilebilen elektrik motorlarının yurtiçinde üretimi ile iştigal eden kuruluşlar ile bu kuruluşlarda çalışan, fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Üyelik koşulları ve ayrıntıları genel kurulun onayından geçecek bir yönetmelikle düzenlenir.

Tüzel kişinin üye olması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsiste görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir ve derneğe bildirilir.

Tüzel kişi üyeleri 1 kişi ile temsil edilirler.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyeliğe kabul için en az iki dernek üyesinin referansı gereklidir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Elektrik motorları imali veya bu sanayinin kalkınmasına ve/veya derneğe büyük hizmette bulunmuş olanlara, yönetim kurulunun kararı ile Fahri Üye unvanı verilebilir.

ÜYE GİRİŞİ